Press release

 

Undersökning om hälsa och möjligheter till arbete för personer som kommit till Sverige från Bosnien Hercegovina.

 

Hur har det varit att komma till Sverige? Hur har det gått för dig och alla andra som kom hit från Bosnien Hercegovina? Hur många har kunnat få jobb? Hur mår bosnierna i Sverige?

Det här är exempel på frågor som vi hoppas kunna få svar på med hjälp av en enkät som vi skickar till 650 personer som kom till Sverige från Bosnien Hercegovina och fick uppehållstillstånd under 1993 och 1994. Enkäten kommer att skickas till båda män och kvinnor i åldrarna 18 till 65 år som bor i kommunerna Malmö, Gnosjö, Vaggeryd, Gislaved eller Värnamo.

 

Varför vill vi veta allt detta? Jo, för att i dagens Sverige uppmärksammas mer och mer behovet att göra det lättare för personer, som vuxit upp och är födda utomlands och som kommit till Sverige på grund av flykt undan krig eller katastrof, att snabbare kunna få arbete och försörja sig själva.  Detta är viktigt både för den enskilda personen och för samhället i stort, eftersom arbete ökar möjligheterna att komma in i det svenska samhället och ökar självbestämmandet. Men vi vet inte tillräckligt om hur personer som har flytt undan krig och katastrof mår under den tid de inte har jobb. Vi vet heller inte tillräckligt om hur viktigt arbete känns i förhållande till andra saker och vi vet inte om personer som fått jobb känner att de mår bättre på grund av det. Vi vill därför försöka att få mer kunskap om detta med hjälp av den här undersökningen. Resultatet av undersökningen kommer även att användas i ett större projekt som har till syfte att förbättra mottagandet av nyanlända i Sverige.

 

Medverkan är frivillig och varje person som enkäten skickas till kommer att kunna välja att fylla i enkäten på bosniska eller svenska. Enkäten som skickas ut är utvecklad vid Karolinska Institutet i Stockholm i samarbete med Statistiska Centralbyrån. (Karolinska Institutet är ett internationellt känt medicinskt universitet. Statistiska Centralbyrån är statligt ägt och ansvarar för officiell statistik inom övergripande samhällsområden som till exempel arbetsmarknad; ekonomi, näringsliv och priser; befolkning och välfärd samt bostäder och byggande). Hela studien inklusive enkäten har blivit godkänd av den regionala etiska kommittén vid Karolinska Institutet.

 

Utskick av enkäten är planerat till den 3 oktober, 2001. Sedan kommer 3 påminnelser också att skickas ut varje vecka under den kommande månaden.

 

Enkäten är en del i ett nystartat 4- årigt samverkansprojekt inletts mellan Karolinska Institutet och Integrationsverket kring "Hälsofrämjande introduktion", med syfte att finna en modell för introduktionen av nyanlända flyktingar i Sverige som beaktar de nyanländas psykosociala hälsa och välbefinnande. Utgångspunkten för projektet är WHOs definition av hälsa. "Hälsa är ett tillstånd av fysiskt, psykiskt och socialt välbefinnande och inte enbart frånvaron av sjukdom eller skada". Projektet ”Hälsofrämjande introduktion” består av två parallella studier, den ena riktar sig mot att utforska psykisk hälsa och välbefinnande hos nyanlända flyktingar i relation till introduktion och integration och den andra parallella studien handlar om att få en bild av hur introduktionen bedrivs i kommunerna med fokus på psykosocial hälsa och välbefinnande.

 

Projektet består av en forskargrupp på tre personer. Två doktorander Karin Johansson Blight och Fredrik Lindencrona kommer, under ledning av Solvig Ekblad docent i Transkulturell psykologi vid Karolinska Institutet, under de kommande fyra åren att arbeta med dessa två parallella projekt. Knutet till projektet finns en styrgrupp med representanter för Integrationsverket, Svenska Kommunförbundet, Landstingsförbundet, Socialstyrelsen, Folkhälsoinstitutet samt Migrationsverket.

 

Forskargruppen arbetar efter mottot: ”Sök efter människorna, börja med det de vet. Bygg på det de har” (Gammalt kinesiskt ordspråk).

 

För mer information angående enkäten eller projektet kan följande personer kontaktas:

 

 

Karin Johansson Blight, Ansvarig för undersökning om hälsa och möjligheter till arbete för personer som kommit till Sverige från Bosnien Hercegovina. Doktorand och forskningsassistent vid Neurotec, Karolinska Institutet. Leg. Sjuksköterska, vidareutbildad i folkhälsovetenskap.  Email: karin.johansson-blight@neurotec.ki.se, tel: 08-728 69 67.

 

Fredrik Lindencrona, Ansvarig för studien som handlar om att få en bild av hur introduktionen bedrivs i kommunerna med fokus på psykosocial hälsa och välbefinnande.

Doktorand och forskningsassistent vid Neurotec, Karolinska Institutet. Leg. Psykolog.

Email: fredrik.lindencrona@neurotec.ki.se, tel: 08-728 69 69.

 

Solvig Ekblad, Huvudansvarig för båda parallell projekten och handledare. Docent och adjungerad universitetslektor vid Neurotec, Karolinska Institutet. Solvig.ekblad@ipm.ki.se, tel: 08- 728 69 65

 

 

Tillbaka